RSIN/Fiscaalnummer: 001478692

Contactgegevens

Diaconaal centrum De Haard
Groenestraat 170, 6531 HW Nijmegen
telefoon: 06 – 42 69 45 14
e-mail: administratie@kerkinactie-nijmegen.nl

Bestuurssamenstelling

Het College van diakenen is het bestuur van de diaconie en maakt deel uit van de kerkenraad van de PGN. De diaconie van de gemeente heeft rechtspersoonlijkheid. Het College van diakenen heeft een dagelijks bestuur, bestaande uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een algemeen adjunct. De gemeente wordt in vermogensrechtelijke aangelegenheden van diaconale aard vertegenwoordigd door de diaconie. Het college zamelt geld in en helpt mensen in nood.

Visie en doelstelling

Diaconaat is de maatschappelijke taak van de kerk om in de samenleving gerechtigheid en barmhartigheid te bevorderen. De diaconie is betrokken bij de ondersteuning van mensen die in financiële nood zijn gekomen en elders niet de hulp kunnen krijgen die ze nodig hebben.

Beleid

In het beleidsplan 2023 – 2026 leest u eerst een Bijbelse inleiding op de noodzaak van het diaconale werk vanuit de kerk. Daarna worden de in de jaren gegroeide werkzaamheden beschreven en vindt u puntsgewijs de veranderingen in het werk die ons in de komende jaren voor ogen staan.

Beloning

De diaconie heeft een aantal parttime werknemers in dienst. De beloning van de diaconale medewerkers is geregeld in de Arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse kerk in Nederland. De leden van het College van diakenen die het dagelijks bestuur vormen, ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten worden vergoed.

Activiteiten

Lees meer over onze activiteiten ons jaarverslag 2020.

Baten en lasten

De begroting 2023 geeft inzicht in de verwachte inkomsten en bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
In de jaarrekening 2022 staat een overzicht van de financiële situatie van een onderneming van het afgelopen boekjaar.

Toelichting

De diaconie zorgt zelf voor de benodigde inkomsten voor de activiteiten. Aan de kerkleden wordt, naast de collectes, elk jaar gevraagd om een bijdrage voor het diaconale werk. De diaconie bezit enig vermogen in de vorm van geldmiddelen en een pand. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie. De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie, waaronder het personeel, en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk. Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.