RSIN/Fiscaalnummer: 001478692

Contactgegevens

Diaconaal centrum De Haard
Groenestraat 170, 6531 HW Nijmegen
telefoon: 024 – 322 84 80
Postadres: Postbus 273, 6500 AG Nijmegen
E-mail: diaconie@kerkinactie-nijmegen.nl

Bestuurssamenstelling

Het College van diakenen is het bestuur van de diaconie en maakt deel uit van de kerkenraad van de PGN. De diaconie van de gemeente heeft rechtspersoonlijkheid. Het College van diakenen heeft een dagelijks bestuur, bestaande uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een algemeen adjunct. De gemeente wordt in vermogensrechtelijke aangelegenheden van diaconale aard vertegenwoordigd door de diaconie. Het college zamelt geld in en helpt mensen in nood.

Visie en doelstelling

Diaconaat is de maatschappelijke taak van de kerk om in de samenleving gerechtigheid en barmhartigheid te bevorderen. De diaconie is betrokken bij de ondersteuning van mensen die in financiële nood zijn gekomen en elders niet de hulp kunnen krijgen die ze nodig hebben.

Beleid

In het beleidsplan diaconie 2015-2020 leest u eerst een Bijbelse inleiding op de noodzaak van het diaconale werk vanuit de kerk. Daarna worden de in de jaren gegroeide werkzaamheden beschreven en vindt u puntsgewijs de veranderingen in het werk die ons in de komende jaren voor ogen staan.

Beloning

Behalve de diaconaal predikant, die een volledige aanstelling heeft, kent de diaconie een aantal parttime werknemers, naast vrijwilligers. De beloning van de diaconale medewerkers is geregeld in de Arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse kerk in Nederland. De leden van het College van diakenen die het dagelijks bestuur vormen, ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten worden vergoed.

Activiteiten

De belangrijkste werkzaamheden van de diaconie zijn de inloopspreekuren Sociale Zorg, die twee ochtenden per week worden gehouden, speciaal voor dak- en thuislozen. Tijdens deze spreekuren kunnen degenen die dat nodig hebben terecht voor financiële ondersteuning, vaak in de vorm van budgetbeheer. Het project SchuldWegWijzer is uit de inloopspreekuren voortgekomen: door getrainde vrijwilligers worden mensen intensief begeleid bij het op orde brengen van hun administratie, het verkrijgen van inzicht in hun schulden en in het traject naar de officiële schuldhulpverlening.

Zie voor het overige het jaarverslag 2019.

Behalve de inloopspreekuren vinden de activiteiten van de diaconie plaats in diaconaal centrum De Haard, dat eigendom is van de diaconie. In en vanuit dit centrum wordt onder de naam Huis van Compassie nog een veelheid aan activiteiten ontplooid die te maken hebben met het thema compassie. In 2015 is het Huis van Compassie een zelfstandige stichting geworden. De diaconaal predikant en de penningmeester van het College van diakenen zitten in het bestuur. De activiteiten zijn onder andere: de moestuin ten behoeve van de Voedselbank, schoolkinderen en buurtbewoners, de filmavonden met nagesprek, de maaltijden voor betalende en niet betalende bezoekers, de Open Mic avonden, het Repair Café, de klussendienst voor buurtbewoners en inspiratielunches. Verder zijn er regelmatig conferenties en tentoonstellingen over het thema compassie.

Baten en lasten

De begroting 2021 geeft inzicht in de verwachte inkomsten en bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Toelichting

De diaconie zorgt zelf voor de benodigde inkomsten voor de activiteiten. Aan de kerkleden wordt, naast de collectes, elk jaar gevraagd om een bijdrage voor het diaconale werk. De diaconie bezit enig vermogen in de vorm van geldmiddelen en een pand. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie. De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie, waaronder het personeel, en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk. Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.